Reglemente

CS-sektionens reglemente finns att hämta som PDF här.


Kapitel 1: Allmänt 
Definition §1 Detta är ett reglemente för CS-sektionen, nedan kallad Sektionen, som är en sektion inom Umeå naturvetar- och teknologkår, nedan kallad Kåren.
Ändamål §2 Reglementet har till uppgift att reglera sektionens verksamhet.
     
Kapitel 2: Sektionens utskott
Definition §1 Sektionens utskott är:
1. Arbetsmarknadsutskottet
2. Informationsbevakningsutskottet
3. Studiesociala utskottet
4. Utbildningsbevakningsutskottet
Mandatperiod §2 Utskottens mandatperiod sammanfaller med verksamhetsåret.
Representation §3 Ansvarig person för respektive utskott tillika styrelseledamot väljs enligt stadga.
     
Kapitel 2.1: Arbetsmarknadsutskottet
Sammansättning §1

Utskottet skall bestå av:
1. en (1) utskottsansvarig.
2. övriga ledamöter.

De övriga ledamöterna utses av styrelsen efter förslag från utskottsansvarig. En av ledamöterna bör även vara ledamot i Kårens enhet för arbetsmarknadsfrågor.

Uppgifter §2 Utskottets uppgifter är att:
1. Verka för en god kontakt med arbetsliv och företag
2. Skapa förutsättningar för medlemmar att träffa företag genom företagskvällar och liknande aktiviteter.
3. Bevaka utbildningens relevans för arbetslivet
Ansvar §3 Utskottsansvarig är ansvarig för utskottets ekonomi och verksamhet gentemot styrelsen.
     
Kapitel 2.2: Kommunikationsutskottet
Sammansättning §1

Utskottet skall bestå av:
1. en (1) utskottsansvarig.
2. övriga ledamöter.

De övriga ledamöterna utses av styrelsen efter förslag från utskottsansvarig. En av ledamöterna bör även vara ledamot i Kårens enhet för informationsbevakning.

Uppgifter §2 Utskottets uppgifter är att:
1. bevaka universitetets informationsspridning och tillgänglighet till information
2. bevaka Sektionens informationsspridning
3. sprida relevant information till Sektionens medlemmar
4. arbeta med att utveckla, och ansvara för, Sektionens informationskanaler
Ansvar §3 Utskottsansvarig är ansvarig för utskottets ekonomi och verksamhet gentemot styrelsen.
     
Kapitel 2.3: Studiesociala utskottet
Sammansättning §1

Utskottet skall bestå av:
1. en (1) utskottsansvarig.
2. övriga ledamöter.

De övriga ledamöterna utses av styrelsen efter förslag från utskottsansvarig. En av ledamöterna bör även vara ledamot i Kårens enhet för studiesociala
frågor

Uppgifter §2 Utskottets uppgifter är att:
1. verka för en god social sammanhållning inom Sektionen
2. anordna studiesociala aktiviteter för Sektionens medlemmar
3. bevaka frågor av studiesocial natur
Ansvar §3 Utskottsansvarig är ansvarig för utskottets ekonomi och verksamhet gentemot styrelsen.
     
Kapitel 2.3: Studiesociala utskottet
Sammansättning §1

Utskottet skall bestå av:
1. en (1) utskottsansvarig.
2. övriga ledamöter.

De övriga ledamöterna utses av styrelsen efter förslag från utskottsansvarig. En av ledamöterna bör även vara ledamot i Kårens enhet för studiesociala
frågor

Uppgifter §2 Utskottets uppgifter är att:
1. verka för en god social sammanhållning inom Sektionen
2. anordna studiesociala aktiviteter för Sektionens medlemmar
3. bevaka frågor av studiesocial natur
Ansvar §3 Utskottsansvarig är ansvarig för utskottets ekonomi och verksamhet gentemot styrelsen.
     
Kapitel 2.4: Utbildningsbevakningsutskottet
Sammansättning §1

Utskottet skall bestå av:
1. en (1) utskottsansvarig.
2. övriga ledamöter.

De övriga ledamöterna utses av styrelsen efter förslag från utskottsansvarig. En av ledamöterna bör även vara ledamot i Kårens enhet för
utbildningsbevakning.

Uppgifter §2 Utskottets uppgifter består i att:
1. bevaka utbildningens kvalitet
2. arbeta med studentfall och hjälpa studenter med problem som rör universitetet
Ansvar §3 Utskottsansvarig är ansvarig för utskottets ekonomi och verksamhet gentemot styrelsen.
     
Kapitel 3: Sektionens undergrupper
Definition §1

Sektionens undergrupper är:
1. C-programmets intressegrupp.
2. DV-programmets intressegrupp.
3. ID-programmets intressegrupp.

4. LAN by Computing Science (LANbyCS)

Mandatperiod §2 Undergruppernas mandatperiod sammanfaller med verksamhetsåret.
Ansvar §3 Respektive gruppansvarig är ansvarig för undergruppens verksamhet och ekonomi gentemot styrelsen.
     
Kapitel 3.1: Intressegrupperna
Sammansättning §1

Intressegrupperna består av:
1. en (1) gruppansvarig.
2. övriga ledamöter.
Gruppansvarig tillsätts av årsmötet. Övriga ledamöter utses av gruppansvarig.

Uppgifter §2 Intessegruppernas uppgifter består i att:
1. tillvarata respektive utbildningsprograms intressen.
2. till valberedningen inkomma med förslag på gruppansvarig för nästkommande verksamhetsår.
Representation §3 Gruppansvarig kallas till sektionens styrelsemöte enligt kap.6 § 7 i sektionens
stadga
     
Kapitel 3.2: Lokalgruppen
Sammansättning §1

Lokalgruppen består av:
1. tre (3) representanter från Piraya.
2. en (1) representant från respektive intressegrupp.
Lokalgruppsansvarig utses av Piraya. Övriga ledamöter utses av respektive intressegrupp.

Uppgifter §2 Lokalgruppens uppgifter är att:
1. tillvarata sektionsmedlemmarnas intressen i nyttjandet av lokalen.
2. sköta lokalen och frågor rörande lokalen i enlighet med lokaldokumentet.
3. inom sig till Naturvetarhusets Husråd för StudentFöreningslokaler
(NHSF) utse en ordinarie representant samt suppleant för denne.
4. inom sig till NHSF utse två (2) personer som skall delta på
lokalförsörjningens brandsäkerhetsutbildning. En av dem skall vara
verksamhetsansvarig under kommande verksamhetsår.
5. fortlöpande informera sektionens styrelse om aktuella händelser rörande
lokalen.
Lokaldokument §3 Lokaldokumentet är ett avtal mellan Piraya och sektionen.
     
Kapitel 3.3: LAN by Computing Science
Sammansättning §1

LAN by Computing Science projektgrupp består av:
1. en (1) Projektledare
2. en (1) Kassör
3. övriga ledamöter
Gruppen nominerar en projektledare och kassör som fastställs på årsmötet. En av de övriga ledamöterna, projektledaren och kassören undantaget, innehar även uppdraget vice projektledare.

Uppgifter §2 LAN by Computing Science uppgifter är att:
1. att anordna minst ett (1) event per verksamhetsår eller enligt
verksamhetsplan, där ett event anses vara ett (1) LAN eller en (1) Multi
Game Challenge.
2. att gynna främst sektionens medlemmar vid undergruppens aktiviteter.
3. att upprätthålla god kontakt med styrelsen.
4. att projektledaren skall gå på styrelsemöten som berör undergruppen.
5. att till årsmötet presentera en verksamhetsberättelse, ekonomisk
redovisning samt nominera nästa verksamhetsår projektledare och
kassör.
     
Kapitel 4: Kommunikationsmedia
Definition §1

Sektionens huvudsakliga kommunikationsmedia är:
1. sektionens hemsida.
2. elektronisk post.
3. sektionens anslagstavla.
4. brev.
5. muntligen framförda meddelanden.

     
Kapitel 4.1: Sektionens hemsida
Allmänt §1

På sektionens hemsida finns information om sektionen och dess verksamheter samt aktualiteter.

URL §2 Sektionens hemsida återfinns på http://www.ntk.umu.se/cs/
Ansvarig §3 Sektionens hemsida uppdateras av kommunikationsansvarig
     
Kapitel 4.2: Elektronisk post
Allmänt §1

Elektronisk post delas in i följande kategorier:
1. alla studerande vid institutionen för datavetenskap, elev@cs.umu.se.
2. medlemmar i sektionens e-postlista.
3. programalias.
4. klassalias.
5. sektionsstyrelsen.
6. enskilda medlemmar.

     
Kapitel 4.3: Mottagningshemsida
Allmänt §1

Sektionen bistår med en hemsida för mottagningen. Hemsidan avser att vara ett kommunikationsmedel mellan mottagningsansvariga och nya studenter under mottagningen.

URL §2 Hemsidan återfinns på http://n0lla.se
Uppgift §3 Intressegrupperna ansvarar att delge information och tillgång till mottagningsansvariga.
Ansvarig §4 Ansvarig för hemsidan är intressegrupperna.