Stadgar

Nedan följer de stadgar som gäller för CS-Sektionen under NTK vid Umeå Universitet.
Dessa finns även att ladda ner som PDF om du klickar här.

Kapitel 1: Allmänna stadganden

Definition

§ 1

CS-sektionen, nedan kallad Sektionen, är en sektion inom Umeå naturvetar- och teknologkår, nedan kallad Kåren, för studerande på datavetenskapliga utbildningsprogram samt övriga i huvudsak studerande vid den datavetenskapliga institutionen vid Umeå universitets teknisk-naturvetenskapliga fakultet.

Ändamål

§ 2

Sektionen har som ändamål att främja medlemmarnas studier och vad som har sammanhang med dessa. Sektionen skall följa Kårens stadgar och övriga styrdokument.

§ 3

Sektionen skall arbeta för/med:

 1. bevakning av kvaliteten på medlemmarnas utbildningar och kurser

 2. en god studiesocial miljö för medlemmarna

 3. bevakning av internationella frågor som rör medlemmarnas utbildning

 4. marknadsföra medlemmarna och deras utbildningar mot intressenter såsom arbetsgivare, företag och allmänhet.

 5. marknadsföra utbildningarna mot andra lärosäten och gymnasieskolor och företag.

 6. upprätthålla god kontakt med utexaminerade studenter.

§ 4

Sektionen är partipolitiskt obunden och religiöst neutral.

Högsta beslutanderätt

§ 5

Sektionens högsta beslutanderätt utövas av Sektionens stormöte.

Verksamhetsår

§ 6

Sektionen verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden 1 juli till 30 juni följande år.

Firmateckning

§ 7

Sektionens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig. Detta innefattar Sektionens samtliga tillgångar.

Styrdokument

§ 8

Sektionens styrdokument är

 1. stadga.

 2. reglemente.

Kapitel 2: Medlemskap

Ordinarie medlemskap

§ 1

Rätt till ordinarie medlemskap i sektionen äger person som erlagt kåravgift till

Kåren

Hedersmedlem

§ 2

Valbar till hedersmedlem i sektionen är den som har gjort betydande insatser

inom det datavetenskapliga området, för Umeå universitet, Kåren eller Sektionen.

Hedersmedlemskap medför ej valbarhet enligt någon annan del av denna stadga.

Hedersmedlem äger ej rösträtt vid sektionens stormöten.

Hedersmedlem utses av stormöte med minst 2/3 majoritet. Hedersmedlemsskap

varar livet ut. Hedersmedlem kan avsäga sig titeln genom att skriftligen meddela

Sektionens styrelse.

Seniormedlem

§ 3

Som seniormedlem har varje utexaminerad student från institutionen för

datavetenskap rätt att inträda. Intresseanmälan om inträde görs skriftligen till

styrelsen. Styrelsen beslutar avgiftsnivå. Seniormedlem kvarstår i sektionen så

länge avgift erläggs. Seniormedlemskap medför ej valbarhet enligt någon annan

del av denna stadga. Seniormedlem äger ej rösträtt vid sektionens stormöten.

Stödmedlem

§ 4

Som stödmedlem har alla rätt att inträda. Intresseanmälan om inträde görs skriftligen till styrelsen. Styrelsen beslutar avgiftsnivå och tidsbegränsning.

Stödmedlem medför ej valbarhet enligt någon annan del av denna stadga.

Stödmedlem äger ej närvarorätt vid stormöte eller styrelsemöte.

Medlemsavgift

§ 5

Medlemskap i Sektionen erhålls i och med erläggande av vederbörliga avgifter för

varje termin, såsom Sektionsavgift. Sektionsavgift beslutas av Kårens fullmäktige

efter förslag från Sektionens stormöte.

Medlemskapets upphörande

§ 6

 1. Den som under innevarande termin ej erlagt fastställda avgifter har därmed automatiskt upphört att vara sektionsmedlem. Upphört medlemskap, enligt § 6.1, återställs genom erläggande av förseningsavgifter och förfallna sektionsavgifter.

 2. Medlem som aktivt motarbetar sektionens ändamål eller på annat sätt skadar sektionen kan uteslutas av sektionens stormöte med 2/3 majoritet. Medlemsavgift återbetalas ej vid uteslutning. Beslut om upphävande av uteslutning enligt §6.2 kan på begäran endast tas av Sektionens stormöte med 2/3 majoritet.

Rättigheter

§ 7

 1. Medlem enligt § 1 har närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt vid Sektionens stormöten.

 2. Medlem enligt §1 har rätt att få enkel fråga eller motion behandlad av stormöte eller styrelse.

 3. Medlem enligt §1 – §3 har rätt till full insyn i sektionens samtliga protokoll, dagordningar och övriga handlingar.

 4. Medlem enligt §2 – §3 har närvaro- och yttranderätt vid Sektionens stormöte.

Kapitel 3: Organisation

Organ

§ 1

Sektionens organ är:

 1. stormöte

 2. styrelse

 3. revisorer

 4. valberedning.

Utskott

§ 2

Förteckning över Sektionens utskott finns i Sektionens reglemente.

Undergrupper

§ 3

Förteckning över Sektionens undergrupper finns i Sektionens reglemente.

Reglering

§ 4

Sektionens verksamhet regleras av

 1. Kårens styrdokument och övriga av Kårens fullmäktige utfärdade direktiv

 2. Sektionens styrdokument.

Kapitel 4: Stormöte

Sammansättning

§ 1

Sektionens stormöte består av vid mötet närvarande medlemmar enligt kap 2 § 1.

Befogenheter

§ 2

Stormötet är Sektionens högsta beslutande organ.

Innehåll

§ 3

På stormöte skall följande punkter behandlas:

 1. avstängning av mobiltelefoner

 2. justering av röstlängd

 3. val av mötesordförande

 4. val av mötessekreterare

 5. val av två justerare tillika rösträknare, samt fastställande av justeringsdatum

 6. godkännande av dagordning

 7. adjungeringar

 8. stormötets behöriga utlysande

 9. övriga frågor (under vilken inga beslut må fattas).

Årsmöte och höststormöte skall dessutom behandla punkter enligt § 11 resp. § 12.

Beslutsmässighet

§ 4

Stormöte är beslutsmässigt då 1/20, dock minst tio (10), av Sektionens medlemmar enligt Kap 2 § 1 är närvarande.

§ 5

Ej i förväg anmälda frågor kan behandlas endast om mötet med minst 3/4 majoritet så beslutar.

Sammanträde

§ 6

Stormöte skall hållas minst en (1) gång per termin, på hösten i form av höststormöte och på våren i form av årsmöte. Styrelsen utlyser till stormöte.

Utlysande

§ 7

Stormöte skall utlysas senast två (2) veckor före mötesdatum. Stormöte skall hållas om någon av nedanstående så kräver:

 1. minst tio (10) av Sektionens medlemmar.

 2. majoritet av Sektionens styrelse.

 3. Sektionens ordförande.

 4. var och en av revisorerna.

Vid stormöte får endast sådant ärende behandlas för vilket stormötet utlysts.

Begäran om extra stormöte skall göras skriftligen hos styrelsen.

Efter begäran om extra stormöte skall ett sådant hållas inom tre (3) veckor.

Kallelse

§ 8

Kallelse skall utgå till Sektionens medlemmar senast två (2) veckor före mötesdatum.

Handlingar

§ 9

Dagordning, styrelsens förslag till beslut samt övriga till sammanträdet hörande handlingar ska delges Sektionens medlemmar enligt Kap 2 § 1 senast sju (7) dagar före mötesdatum.

Motioner

§ 10

Motioner till stormöte skall vara styrelsen tillhanda senast åtta (8) dagar före mötesdatum.

Årsmöte

§ 11

Årsmötet skall hållas en gång per år enligt Kårens stadga.

På årsmötet skall följande punkter behandlas:

 1. fastställande av förslag på medlemsavgift för kommande verksamhetsår

 2. fastställande av budget och verksamhetsplan

 3. val av Sektionens styrelseledamöter för nästa verksamhetsår enligt kap. 6 § 1

 4. val av undergruppsansvariga enl. reglemente

 5. fastställande av teckningsrätt

 6. val av två (2) revisorer, enligt kap. 7

 7. val av Sektionens representanter i externa organ, enligt Kårens styrdokument.

Om val av Sektionens styrelseledamöter eller representanter i något externt organ, ordförande, kassör samt Kårens fullmäktige undantaget, ej förrättas av årsmötet övergår uppdraget för tillsättande av aktuell post till Sektionens styrelse om årsmötet ej beslutar annorlunda.

Höststormöte

§ 12

Höststormöte skall hållas inom Kårens tidsramar

På höststormötet skall följande punkter behandlas:

 1. styrelsens verksamhetsberättelse för senaste verksamhetsår

 2. ekonomisk berättelse för senaste verksamhetsår

 3. revisionsberättelse för senaste verksamhetsår

 4. prövning om ansvarsfrihet för Sektionens styrelse för senaste verksamhetsår

 5. förankring av styrelsebeslut, enligt reglemente

 6. fyllnadsval till vakanta poster inom Sektionens styrelse för innevarande verksamhetsår

 7. fyllnadsval av (vakanta) undergruppsansvariga enl. reglemente

 8. val av Sektionens valberedning

 9. fyllnadsval till vakanta revisorposter

 10. fyllnadsval till vakanta poster i externa organ, enligt Kårens styrdokument.

Rättigheter

§ 13

Vid stormöte har Sektionens medlemmar enligt Kap 2 § 1

närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt. Varje medlem enligt kap. 2 § 1 äger en (1) röst. Vid lika röstetal äger mötesordföranden utslagsröst så tillvida denne närvarar vid stormötet. I annat fall bordlägges ärendet.

Förtroendevald inom Sektionen får icke deltaga i omröstning rörande ansvarsfrihet för den förtroendevalde själv.

Adjungeringar

§ 14

Stormötet har rätt att adjungera övriga närvarande personer med närvaro-, yttrande- och förslagsrätt.

Omröstning

§ 15

Omröstning under stormötet skall ske öppet, dock skall omröstningen vara

sluten om någon medlem enligt kap 2 § 1 så begär. Röstprotokoll skall föras om

någon medlem enligt kap 2 § 1 så begär.

Protokoll

§ 16

Justerat protokoll från stormöte skall finnas tillgängligt för Sektionens medlemmar och för Kåren senast tre (3) veckor efter stormötet.

Kapitel 5: Valberedning

Sammansättning

§ 1

 1. Valberedning som tillsätts av höststormöte bör bestå av en (1) representant från varje av de i Sektionen ingående utbildningarna, samt en (1) representant från Sektionens fristående kursstuderande, samt två (2) till utöver dessa. Valbar till valberedning är medlem i Sektionen enligt Kap 2 § 1

 2. Valberedningen utser inom sig en sammankallande.

Uppgifter

§ 2

Det åligger valberedningen att till styrelsen delge fullständigt namnförslag och kontaktuppgifter avseende de val som skall förrättas av stormöte, med undantag för dem gällande valberedning och justerare, senast sju (7) dagar före mötesdatum.

Mandatperiod

§ 3

Mandatperioden för valberedningen löper från höststormöte till höststormöte.

Inskränkning av befogenheter

§ 4

Ledamot i valberedningen har ej rätt att delta i beslut som innebär att ledamot själv av valberedningen föreslås till viss post.

Kapitel 6: Styrelse

Sammansättning

§ 1

Styrelsen består av

 1. ordförande

 2. vice ordförande

 3. kassör

 4. sekreterare

 5. ansvarig för respektive utskott

 6. ansvarig för respektive intressegrupp.

Valbar till styrelse är varje medlem i Sektionen. Styrelseledamot skall vara medlem av Sektionen under hela mandatperioden.

Mandatperiod

§ 2

Styrelsens mandatperiod följer Sektionens verksamhetsår.

Befogenheter

§ 3

 1. Styrelsen verkställer, i överensstämmelse med denna stadga, av stormöte fattade beslut.

 2. Mellan stormöten utgör styrelsen Sektionens ledning samt äger rätt att företräda sektionen.

Ansvar

§ 4

Styrelsen ansvarar inför stormöte för hur verksamhet och ekonomi sköts.

Uppgifter

§ 5

Det åligger styrelsen

 1. att arbeta utifrån Sektionens styrdokument

 2. att avgiva yttrande över till styrelsen inlämnade motioner

 3. att bereda ärende, som skall behandlas vid stormöte

 4. att upprätta föredragningslista för stormöte

 5. att verkställa av stormöte fattade beslut

 6. att se till att sektionens styrdokument är uppdaterade och lägga fram förslag till ändringar till Stormötet vid behov.

 7. att till kårstyrelsen verksamhetsberättelse och bokslut senast den 20 september.

Beslutsmässighet

§ 6

Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av styrelseledamöterna är närvarande. Varje styrelseledamot äger en (1) röst. Vid lika röstetal äger ordförande utslagsröst.

Sammanträden

§ 7

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande. Kallelse till styrelsemöte skall skickas ut senast sju (7) dagar före mötet, samt delges medlemmarna via (någon av) sektionens informationskanal(er). Vald informationskanal skall framgå på Sektionens hemsida. Extra styrelsesammanträde utlyses, då minst två (2) styrelseledamöter eller en (1) revisor så begär. Ordinarie ledamot som ej kan närvara på möte ansvarar själv för att meddela ordförande.

Rättigheter vid sammanträde

§ 8

 1. Närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt vid styrelsesammanträde tillkommer Styrelsens ledamöter.

 2. Närvaro-, yttrande- och förslagsrätt tillkommer Sektionens revisorer samt ledamot från kårstyrelsen.

 3. Närvaro- och yttranderätt tillkommer Sektionsmedlem samt person som styrelsen adjungerar för viss fråga eller helt styrelsesammanträde.

Avgång

§ 9

Om ordförande, kassör eller minst två (2) ledamöter avgår under pågående mandatperiod skall dessa poster snarast tillsättas på stormöte.

Protokoll

§ 10

Justerat protokoll från styrelsemöte skall finnas tillgängligt för Sektionens medlemmar och för Kåren senast tre (3) veckor efter styrelsemötet.

Misstroendevotum

§ 11

Misstroendevotum kan ställas mot styrelsen eller enskild ledamot om minst 1/3 av medlemmarna begär det. Misstroendevotum innebär att styrelsen måste kalla till stormöte inom fjorton (14) dagar efter att misstroendevotum skriftligen kommit till styrelsens kännedom. För att misstroendevotum skall godkännas krävs 2/3 majoritet av stormötets röstberättigade deltagare. Vid godkännande av misstroendevotum avsätts den/de som misstroende riktats mot med omedelbar verkan. Om hela eller delar av styrelsen avsatts väljer stormötet ny/nya styrelsemedlem/styrelsemedlemmar.

Kapitel 7: Sektionsstyrelsens presidium

Uppgift

§ 1

Sektionsstyrelsens presidium har i uppgift att i samråd med sektionsstyrelsen utöva ledningen av sektionen.

Sammansättning

§ 2

Sektionsstyrelsens presidium utgörs av sektionsordförande och kassör.

Befogenhet

§ 3

I ärenden som ej tål uppskov utövar sektionsstyrelsens presidium sektionsstyrelsens befogenheter. Sådana beslut skall protokollföras och stadfästas av sektionsstyrelsen.

Mandatperiod

§ 4

Mandatperiod för sektionsstyrelsens presidium sammanfaller med verksamhetsåret.

Ansvar

§ 5

Sektionsstyrelsens presidium är ansvarigt inför sektionsstyrelsen för sin verksamhet.

Kapitel 8: Revision och bokslut

Allmänt

§ 1

Inför varje verksamhetsår utser årsmötet två (2) revisorer.

Valbar till revisor är person som inte sitter i Sektionens styrelse.

Befogenheter

§ 2

Sektionens revisorer äger rätt att när som helst granska de tillgångar eller värdehandlingar som Sektionen har, samt ta del av räkenskaper, protokoll och övriga handlingar som rör verksamheten och ekonomin.

Uppgift

§ 3

Det åligger revisorerna att inför varje höststormöte granska styrelsens redovisning av den ekonomiska förvaltningen samt Sektionens verksamhet i förhållande till stadga och stormötes beslut.

Mandatperiod

§ 4

Mandatperioden för revisorer sammanfaller med verksamhetsåret

Revisionsberättelse

§ 5

Revisionsberättelse skall vara tillgänglig för Sektionens medlemmar senast sju (7) dagar före höststormöte. Berättelsen skall innefatta yttrande i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen, yttrande om bokslutet samt särskilt yttrande över verksamheten.

Bokslut

§ 6

Bokslut skall vara upprättat senast 20 september då räkenskapsböcker, protokoll samt styrelsens verksamhetsberättelse skall överlämnas till revisorerna.

Kapitel 9: Sektionslokal

Allmänt

§ 1

Lokalansvarig är Piraya.

Lokalansvarig är ytterst ansvarig för lokalens skötsel.

Förvaltning

§ 2

Lokalen förvaltas av lokalgruppen.

Lokalgruppens sammansättning förtecknas i reglementet.

Avsättande

§ 3

 1. Avsättande av lokalansvarig kan endast ske efter misskötsel.

 2. Beslut om avsättande skall tas med likalydande beslut med 2/3 majoritet på två på varandra följande stormöten.

 3. Ny lokalansvarig väljs av stormötet på förslag från styrelsen.

Kapitel 10: Sektionens förtroendevalda i Kårens organ

Definition

§ 1

Sektionen skall som organisation knuten till Kåren förrätta val och nominering inom sektionen till Kårens organ enligt Kårens styrdokument.

Mandatperiod

§ 2

Mandatperiod för Sektionens förtroendevalda i Kåren regleras av Kårens styrdokument.

Uppgifter och skyldigheter

§ 3

 1. Förtroendevald enligt § 1 skall företräda sektionens intressen i, samt bedriva ett bra samarbete med, det organ i Kåren där denne är ledamot.

 2. Förtroendevald enligt § 1 skall efter varje sammanträde i det organ i Kåren där denne är ledamot avge rapportering till sektionens styrelse.

Kapitel 11: Ändring i styrdokument och undanröjande av beslut

Konsekvensändring

§ 1

 1. En konsekvensändring är en ändring som syftar till att i Sektionens styrdokument ändra lydelse som strider mot Kårens styrdokument, av Kårens fullmäktige utfärdade direktiv eller Sektionens stadga.

 2. Om konsekvensändring av Sektionens styrdokument gjorts måste dessa bifogas handlingarna till stormötet och varje gjord förändring tydligt påvisas.

 3. Konsekvensändring måste godkännas med 2/3 majoritet vid ett (1) stormöte.

Redaktionell ändring

§ 2

 1. En redaktionell ändring är en språk- eller utseendemässig ändring av Sektionens styrdokument.

 2. Om redaktionell ändring av Sektionens styrdokument gjorts måste dessa bifogas handlingarna till stormötet och varje gjord förändring tydligt påvisas.

 3. Redaktionell ändring måste godkännas med 2/3 majoritet vid ett (1) stormöte.

Stadgeändring

§ 3

 1. Ändring av stadga som inte faller under konsekvens- eller redaktionell ändring är en stadgeändring.

 2. Förslag till stadgeändring skall lämnas till Sektionens medlemmar senast sju (7) dagar före det stormöte som skall behandla stadgeändringsförslaget.

 3. Stadgeändring kan endast ske genom likalydande beslut med minst 2/3 majoritet vid två (2) på varandra följande stormöten med minst tre (3) veckors mellanrum.

 4. Ändrad stadga skall lämnas till Kåren för kännedom.

Reglementesändring

§ 4

 1. Ändring av reglementet som inte faller under konsekvens- eller redaktionell ändring är en reglementesändring.

 2. Förslag till reglementesändring skall lämnas till Sektionens medlemmar senast sju (7) dagar före det stormöte som skall behandla reglementesändringsförslaget.

 3. Reglementesändring måste godkännas med minst 2/3 majoritet vid ett (1) stormöte.

 4. Ändrat reglemente skall lämnas till Kåren för kännedom.

Tolkning

§ 5

 1. Sektionens styrdokument skall läsas ordagrant som de antagits av stormöte.

 2. Om lydelse i reglemente strider mot lydelse i stadga gäller stadgans lydelse.

 3. Om lydelse i Sektionens styrdokument strider mot lydelse i Kårens styrdokument gäller lydelse i Kårens styrdokument.

 4. Om oklarhet gällande innebörd av Sektionens styrdokument skulle uppstå i samband med stormöte gäller stormötets tolkning, tills klargörande ändring införs.

 5. Om oklarhet gällande innebörd av Sektionens styrdokument skulle uppstå i något annat samband än stormöte gäller styrelsens tolkning, tills klargörande ändring införs.

Undanröjande av beslut

§ 6

Kårens fullmäktige har rätt att undanröja beslut i Sektionen som strider mot Kårens styrdokument.

Upplösande

§ 7

För att Sektionen skall upplösas krävs lika beslut med minst 2/3 majoritet av de röstberättigade mötesdeltagarna vid två (2) på varandra följande stormöten, med minst trettio (30) dagar emellan.

§ 8

Vid upplösande av Sektionen skall det sista stormötet besluta om hur eventuella tillgångar skall användas.