Styrelsemöte 1, HT15

Dagordning för styrelsemöte 1, 2015-08-21 klockan 18:00 i Sammanträdesrum C, MIT-huset.

Formalia

Mötets öppnande
Mötets sekreterare

Avstängning av mobiltelefoner
Justering av röstlängd

Val av justerare tillika rösträknare, samt justeringsdatum
Mötets behöriga utlysande
Godkännande av dagordningen
Adjungeringar

Information
Ordförande
Kassör

Utskott
Arbetsmarknadsutskottet
*Utbildningsbevakningsutskottet

Informationsbevakningsutskottet
Studiesociala utskottet
Intressegrupper
C-egot
DV-egot

*
ID-egot
Övriga meddelanden


Ärenden

Val av utbildningsbevakninsgutskottet och representant i utbildningsbevakningsenheten

Val av ID-ego
CS-kampen
Höststormöte

Profilkläder
Övriga ärenden
Nästa styrelsemöte


Avslutande formalia
Övriga frågor
Mötets avslutandeI tjänsten


Lina Ögren,

Ordförande CS-sektionen 1
5/16

CS-sektionen        Dagordning

Umeå naturvetar- och teknologkår                Umeå, 06 augusti 2015