CS-sektionen        Dagordning

Umeå naturvetar- och teknologkår                Umeå, 1 september 2015

http://www.ntk.umu.se/cs/                Sid ()


Höststormöte 2015

Dagordning för CS-sektionens höststormöte, 2013-09-16 klockan 17:15 på Origo.

 1. Formalia
 1. Mötets öppnande
 2. Avstängning av mobiltelefoner
 3. Justering av röstlängd
 4. Val av mötesordförande
 5. Val av mötessekreterare
 6. Val av två justerare tillika rösträknare, samt justeringsdatum
 7. Godkännande av dagordningen
 8. Adjungeringar
 9. Mötets behöriga utlysande

 1. Information
 1. Ordförande
 2. Kassör
 3. Utskott
 1. Arbetsmarknadsutskottet
 2. Kommunikationsutskottet (tidigare Informationsbevakning)
 3. Studiesociala utskottet
 4. Utbildningsbevakningsutskottet
 1. Intressegrupper
 1. C-ego
 2. DV-ego

 1. Fullmäktige
 2. Cola-gruppen
 3. Info om poster för Val
 4. Övriga meddelanden

 

 1. Val
 1. Fyllnadsval sektionsstyrelsen
 1. ID-ego
 1. Fyllnadsval övrigt
 1. En (1) suppleant till Fullmäktige
 2. En (1) ordinarie representant för C15 till programrådet för C
 3. En (1) suppleant för C15 till programrådet för C
 4. En (1) ordinarie representant för DV15 till programrådet för DV
 5. Två (2) suppleanter för DV13, DV15 till programrådet för DV
 6. En (1) ordinarie representant för  ID15 till programrådet för ID
 7. Tre (3) suppleanter för ID15, ID12, ID11 till programrådet för ID
 8. En (1) suppleant till grundutbildningsrådet på Institutionen för matematik & matematisk statistik
 9. En (1) ordinarie ledamot i grundutbildningsrådet på Institutionen för tillämpad fysik & elektronik
 10. En (1) ansvarig för Cola-gruppen
 1. Valberedning
 1. En (1) representant till kårens valberedning
 2. Sektionens valberedning (6 platser)

 1. Beslut
 1. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2014/2015
 2. Ekonomisk berättelse för 2014/2015
 3. Revisionsberättelse för 2014/2015
 4. Prövning om ansvarsfrihet för sektionens förtroendevalda för verksamhetsåret 2014/2015
 5. Fastställande av förslag till stadgeändringar
 6. Förankring om styrelsebeslut enligt reglemente

 1. Avslutande formalia
 1. Övriga frågor
 2. Mötets avslutande

I tjänsten,

Lina Ögren

Ordförande CS-sektionen 15/16