Styrelsemöte 1, HT15

Formalia

§1.0 Mötet öppnades 21/8-15  kl.18:09.

§1.1 Mötets sekreterare valdes till Sebastian Lundgren.

§1.2 Justering av röstlängd: Röstlängden räckte till.

§1.3 Val av rösträknare, samt justeringsdatum: 30/8

§1.4 Mötets behöriga utlysning: Mötet var tillräckligt utlyst.

§1.5 Godkännande av dagordningen: Dagordningen godkändes efter att “Val av ID-ego” strykts, eftersom styrelsens enda kandidat till positionen valde att dra sig ur.

§1.6 Hampus Hedquist tilläts yttrandefrihet.

Information

§2.0 Ordförande: Sittande ordförande och före detta ordförande har diskuterat bland annat sektionens kommande inköp av overaller till blivande cs-studenter.

        §2.0.1 Lina har jobbat som ett djur.

§2.1 Kassör: Angående äskning ska det ske enligt följande; “Vi sammanfattar alla kvitton m.h.a ett dokument som NTK fakturerar institutionen.

§2.2 Informationsbevakningsutskottet: För att sprida information till sektionens medlemmar om höstens stormöte har IBU skapat ett event på 'Facebook', samt gjort en poster som endast behöver småfixar.

        §2.2.1 IBU har även gjort om CS:s logotyp till vektorformtat.

§2.3 DV-ego: Ska prata med Jerry ang. Programråget vars mötesanrop Jerry inte skött korrekt.

 §2.4 Övriga meddelanden: Prefekten har kommenterat och kritiserat förekomsten av sexism och alkoholkultur, samt “mansgriseri” i sånger som skulle sjungas under mottagningen. Prefekten vill även bjuda in till konversation/möte efter mottagningen för att diskutera hur det har gått.

Ärenden

§3.0 Val av utbildningsbevakningsutskottet och representant i utbildningsbevakningsenheten: Hampus Hedquist valdes till dessa ämbeten.

§3.1 CS-kampen: Bestämmelser angående aktiviteter under evenemanget; styrelsen beslutade att följande aktiviteter ska vara med på CS-kampen: Schack(snabbschack), laga tangentbord, Ultimate-Frisbee och kak- samt godisremsätning. Evenemanget sker 5/9-15

        §3.1.1 Vilka ska sköta vad? Sebastian inhandlar kakor och godisremmar, JW kollar med NTK:s kansli vilka saker de eventuellt kan låna ut, Lina fixar tangentbord och Hampus fixar med frisbee.

§3.2 Ärenden kring kommande höststormöte skjuts till nästa styrelsemöte.

§3.3 Profilkläder: Förhållningssätt till användandet av profilkläder: Styrelsen kom överens om att inte festa i dom samt använda sunt förnuft.

§3.4 Förväntningar på framtida styrelsemöten: Som ett mål för styrelsen är att utreda vilka möjligheter vi har att ordna med skåpen i datasalarna och hur detta ska ske.

§3.5 Nästa styrelsemöte: Måndag 14/9 kl.12:00

Avslutande formalia

§4.1 Mötets avslutande: Mötet avslutades 19:01